माघो साजो
भी गौ आई भाइयो माघो साजो,
आगी ले दैणो घियु होर पाजो |
राम्बडे खुशिये काज भी हुये शुरू,
किदी लागो गिंदुओ खेल किदी बाजो |
पोलडू, पकैन होर माशे बणाणी खिचड़ी,
मिलिया खाणी बेठू हौआ कि राजो |
जाई-जन्ती नै आपणी बिसरी मित्रो,
तीनाले नीये पेउके के तीने भागो साजो |
खेचे खौडे ऐबे भी होणे काम शुरू,
किले कि बडदो लागो धैडो राजो |
बौण जाले डौगे बाछू घौरा के काडे,
हिंयु पाणी बिना गाली ले इन्द्र राजो |
रडी मिलिया रहणो देशे कौरने काम,
देओ-देवी के अरजा राम्बडो रौहा साजो |
संजीव कुमार सुधांशु
गांव व डाकघर च्वाई
त. आनी जिला कुल्लू (हि. प्र.)
70188-33244