खंड -काव्य”बोल्ला करदे प्हाड़”

दा त्रीआ ध्या”दी धरती ऐ प्हाड़”

शुरु जिस च त्रेई छन्द हन ।

                    नवीन हलदूणवी 
प्हाड़ां पुट्टी नकटू निकल़न,

क्हावत       बड़ी       पुराणी ।
भरे   खज़ाने   प्हाड़ां   अन्दर,

गे      हुण      सब्बो     जाणी ।
गैस – धातुआं – गोल़ू – चून्ना ,

लूण      ——   तेल     भंढार ।
चन्नण—-रोल़ी मर्च—मसाले ,

दी     धरती       ऐ       प्हाड़ ।।
           नवीन हलदूणवी 

09418846773

काव्य-कुंज जसूर- 176201,

जिला कांगड़ा     , हिमाचल l