कविता/नवीन शर्मा नवीन

177/04:08:2017

ब्रह्मा जी लग्गे दिक्खणा
केह्ड़ी कित्ती रचना।
दिक्खे जाई बिस्णु
सोचाँ बिच्च पेइये।।

सेसाँ पर सौणा सौग्गी
लछ्मी दा बौह्णा।
चारभुजा धारी मेत्तैं
काह्लू ब्णोईये।।

होया न सत्कार कोई
मती इ हरानी होई।
किह्यां कोई अप्पणे
रचैते यो भुलाई दे।।

ब्रह्मा पर ध्यान होया
बिस्ण बोले औआ बौह्आ।
ब्रह्मा ने खाह्दी गर्मी
होई बैस्स बस्हाई ए।।

इक बोलै मैं बड्डा
दूआ बोलै गल्ल छड्डा,
कड्ढे हथयार दोआं
होई थी लड़ाई ए।।

बिच्च परगट होए
ब्रहमा बिस्णु थे खोए।
तोप्पी तोप्पी हारे सिव
अनंत अनादि ए।।

ऎसे सिवजी यो पूज्जी
दुध जल बिलपत्ती।
सौंह्णा सौण लग्गया
तूँमी ताँ चढ़ाई ले।।

ॐ नम: शिवाय

नवीन शर्मा ‘नवीन’
गुलेर-कांगड़ा (हि०प्र०)
१७६०३३
📞9780958743

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *