भोल़ा माह्णू”

मारा-मारा फिरदा माह्णू,
उठदा उट्ठी गिरदा माह्णू।
फिसल़ै संभलै बारम्बार,
किह्यां जीया करदा माह्णू।।

धरती अंबर छाणी मारे,
दिक्खी रोंदे चन्नण तारे।
आप्पूयो पत्याणे खात्तर,
दिक्खो अक्खीं भरदा माह्णू।।.

खड़प्पा बणियै दुनिया डस्सै,
अपणे लक्के कदी न कस्सै।
राम्हीपणे लुकाणे ताईं,
मकरापंथी करदा माह्णू।।…

छुट भल्याईया सारे गुण,
गल्लाँ खरियाँ गुणमुण गुणमुण।
चतर-चातरा ठग्गम्ठग्गी,
खीस्से अपणे भरदा माह्णू।।…

कर चंग्याई बोल्लण बाब्बे,
ठीक करी लै साब-कताब्बे।
नी ताँ जीणा होणा खोट्टा,
तरसी-तरसी मरदा माह्णू।।

नवीन शर्मा ‘नवीन’
गांव/पत्रालय-गुलेर
तहसील-देहरा गोपीपुर
जिला-काँगड़ा (हि.प्र.)
९७८०९५८७४३
ईमेल: ncsharmasharma705@gmail.com